Stoppok und Band

2018 Gloria, Köln

Tourband 2018
Tourband 2018

christoph [at] musicphotos.de